ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА уебсайтовете
​www.ged-bg.net, www.gedbg.com, printing.gedbg.com, docsolutions.gedbg.com, awpp.gedbg.com, form.gedbg.com, recycled.gedbg.com

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните от ГЕД ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София ул. Кузман Шапкарев №4, ЕИК 831021185,  представлявано от законните представители Христо Иванов Стайков и Калинка Петкова Стайкова - управители безплатни информационни услуги и ресурси посредством уебсайтовете www.ged-bg.net, www.gedbg.com, printing.gedbg.com, docsolutions.gedbg.com, awpp.gedbg.com, form.gedbg.com, recycled.gedbg.com („Общите условия”) и урежда отношенията между ГЕД ООД и всеки един от потребителите на достъпните през уебсайтовете www.ged-bg.net, www.gedbg.com, printing.gedbg.com, docsolutions.gedbg.com, awpp.gedbg.com, form.gedbg.com, recycled.gedbg.com информационни услуги и ресурси. 

 

І. ДЕФИНИЦИИ


При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1.1. "IP Адрес" ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

1.2. "Електронна препратка" е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

1.3. "Злоумишлени действия" са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, включително, но не само изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право. 

1.4. "Интернет страница" е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.

1.5. "Информационна система" е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.

1.6. „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, което ползва които и да е от предоставяните през уебсайтовете www.ged-bg.net, www.gedbg.com, printing.gedbg.com, docsolutions.gedbg.com, awpp.gedbg.com, form.gedbg.com, recycled.gedbg.com информационни услуги и ресурси. 

1.7. "Сървър" е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

1.8. "Уебсайт" е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, електронни препратки или други материали и ресурси.

1.9. „Услуги“ са предоставянето на информация за продукти и услуги, предлагани от ГЕД ООД, като например, но не само новини, информация в блог, информация за продукти – описание, технически характеристики, снимки, видео, брошури, упътвания, сертификати и др. 

1.10. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.
1.11. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

ІI. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА


2.1. ГЕД ООД чрез уебсайтовете www.ged-bg.net, www.gedbg.com, printing.gedbg.com, docsolutions.gedbg.com, awpp.gedbg.com, form.gedbg.com, recycled.gedbg.com предоставя в режим on-line на ПОТРЕБИТЕЛЯ предвидените в тези Общи условия услуги („Услугите”), при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания. 

ІІІ. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ


3.1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, независимо от физическото им местоположение.

3.2. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на интернет страница с адрес www.ged-bg.net, www.gedbg.com, printing.gedbg.com, docsolutions.gedbg.com, awpp.gedbg.com, form.gedbg.com, recycled.gedbg.com по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от уебсайтовете www.ged-bg.net, www.gedbg.com, printing.gedbg.com, docsolutions.gedbg.com, awpp.gedbg.com, form.gedbg.com, recycled.gedbg.com. С всяко ползване на информационните услуги и ресурси на уебсайтовете www.ged-bg.net, www.gedbg.com, printing.gedbg.com, docsolutions.gedbg.com, awpp.gedbg.com, form.gedbg.com, recycled.gedbg.com, включително с отварянето на Интернет страница от уебсайтовете www.ged-bg.net, www.gedbg.com, printing.gedbg.com, docsolutions.gedbg.com, awpp.gedbg.com, form.gedbg.com, recycled.gedbg.com, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на уебсайтовете www.ged-bg.net, www.gedbg.com, printing.gedbg.com, docsolutions.gedbg.com, awpp.gedbg.com, form.gedbg.com, recycled.gedbg.com, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е непълнолетен, той декларира и съгласието на своите родители или попечители с Общите условия, а ако е под 14-годишна възраст, изявлението за съгласие се извършва от негов родител или настойник.


ІV. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА www.ged-bg.net, www.gedbg.com, printing.gedbg.com, docsolutions.gedbg.com, awpp.gedbg.com, form.gedbg.com, recycled.gedbg.com. АКТУАЛНОСТ НА СЪДЪРЖАНИЕТО.

4.1. С оглед периодичното допълване и модификации на предлаганите от ГЕД ООД продукти и услуги, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от ГЕД ООД. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, при прекратяване предоставянето на определени Услуги, както и при изменение в икономическите условия.

4.2. При извършване на промени в Общите условия, ГЕД ООД ги довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез публикуването им на уебсайтовете www.ged-bg.net, www.gedbg.com, printing.gedbg.com, docsolutions.gedbg.com, awpp.gedbg.com, form.gedbg.com, recycled.gedbg.com. ГЕД ООД предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ двуседмичен срок да се запознаят с промените в Общите условия, след което те влизат в сила.

4.3. ГЕД ООД има право по всяко време и без необходимост от предварително уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ да променя съдържанието на уебсайтовете www.ged-bg.net, www.gedbg.com, printing.gedbg.com, docsolutions.gedbg.com, awpp.gedbg.com, form.gedbg.com, recycled.gedbg.com, в т.ч., но не само изображения, видеофайлове, текстове, материали, бази данни и други ресурси, разположени на уебсайтовете www.ged-bg.net, www.gedbg.com, printing.gedbg.com, docsolutions.gedbg.com, awpp.gedbg.com, form.gedbg.com, recycled.gedbg.com. ГЕД ООД ще обновява периодично съдържанието и не гарантира, че информацията на уебсайтовете www.ged-bg.net, www.gedbg.com, printing.gedbg.com, docsolutions.gedbg.com, awpp.gedbg.com, form.gedbg.com, recycled.gedbg.com е актуална към момента на достъпването й. Възможно е част или цялото съдържание (включително цени, продукти и др.) да е неактуално, поради промяна в предлаганите стоки или услуги от ГЕД ООД, промяна в техническото и търговско описание или спецификации на продукти и др. 

4.4. Съдържанието на уебсайтовете www.ged-bg.net, www.gedbg.com, printing.gedbg.com, docsolutions.gedbg.com, awpp.gedbg.com, form.gedbg.com, recycled.gedbg.com има единствено индикативно-информативен характер. Същото не следва да се възприема като оферта, публична покана, публично предложение или друго волеизявление, което да задължи ГЕД ООД да предостави съответната стока или услуга при условията, посочени на уебсайтовете www.ged-bg.net, www.gedbg.com, printing.gedbg.com, docsolutions.gedbg.com, awpp.gedbg.com, form.gedbg.com, recycled.gedbg.com. Използваните изображения и видеоклипове са само индикативни и продуктите, за които се отнасят, могат да се различават от тях. 


V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ


5.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от ГЕД ООД Услуги клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет и съответни софтуерни приложения) и достъп до Интернет.

5.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп в режим on-line до Услугите, предоставяни чрез уебсайтовете www.ged-bg.net, www.gedbg.com, printing.gedbg.com, docsolutions.gedbg.com, awpp.gedbg.com, form.gedbg.com, recycled.gedbg.com, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от ГЕД ООД. 

5.3. При ползване на Услугите на уебсайтовете www.ged-bg.net, www.gedbg.com, printing.gedbg.com, docsolutions.gedbg.com, awpp.gedbg.com, form.gedbg.com, recycled.gedbg.com и при въведена такава функционалност, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да разполага на сървър на ГЕД ООД потребителско съдържание, включващо какъвто и да било обект на интелектуална собственост, единствено в случай, че е носител на съответните права на интелектуална собственост върху него или е получил правото да го използва и сублицензира на валидно правно основание. 

5.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от ГЕД ООД Услуги да не зарежда, разполага на сървър на ГЕД ООД и да не прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица потребителско съдържание – информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, видео, фотографии, графики, аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали:

а. противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; 
б. съдържащи насилие (включително насилие над животни), агитация към насилие , унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;

в. с порнографско или открито сексуално съдържание; 

д. съдържащи ясно различими тела на жертви от катастрофи и други тежки инциденти;
е. обиждащи дадена религия или съдържащи религиозна агитация;

ж. представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация; 

з. които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото; 

и. нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;

й. пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия или проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология;
к. накърняващи доброто име на другиго и призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
л. съдържащи информация, подтикваща към или улесняваща извършването на терористична дейност;

м. съдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права; 

5.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от ГЕД ООД услуги:
а. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;
б. да уведомява незабавно ГЕД ООД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

в. да не се представя за друго лице или за представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
д. да не използува методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет-потребителите съдържание ("pop-up", "blind link" и други подобни).

5.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не осъществява и да не се опитва да придобива неоторизиран достъп до предоставяните от ГЕД ООД услуги чрез прихващане и използуване на чужди пароли или каквито и да било други методи, да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения на уебсайтовете www.ged-bg.net, www.gedbg.com, printing.gedbg.com, docsolutions.gedbg.com, awpp.gedbg.com, form.gedbg.com, recycled.gedbg.com, които предотвратяват или ограничават достъпа до чужди електронни пощенски кутии, административни панели, компютърни системи и мрежи, свързани с предоставяните услуги. 


VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГЕД ООД

6.1. ГЕД ООД се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите. 

6.2. ГЕД ООД няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва предоставяните Услуги, като не носи отговорност за целите и дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите. ГЕД ООД няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите му или направена достъпна при предоставяне на Услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ посредством ползването на Услугите.

6.3. В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство ГЕД ООД може да съхранява данни, разположени от ПОТРЕБИТЕЛЯ на сървър на ГЕД ООД, и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на ГЕД ООД или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.

6.4. ГЕД ООД има правото да поставя на всяка от страниците на уебсайтовете www.ged-bg.net, www.gedbg.com, printing.gedbg.com, docsolutions.gedbg.com, awpp.gedbg.com, form.gedbg.com, recycled.gedbg.com електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от ГЕД ООД или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на ГЕД ООД. ГЕД ООД не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси и на услуги или ресурси, които са станали достояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването услугите на уебсайтовете www.ged-bg.net, www.gedbg.com, printing.gedbg.com, docsolutions.gedbg.com, awpp.gedbg.com, form.gedbg.com, recycled.gedbg.com.VII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

7.1. При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на ГЕД ООД или на трети лица. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на Услугите, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост, в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, както и в случай, че е получил изричното съгласие на съответните правоносители. Независимо от горното ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е ГЕД ООД или друго лице.

7.2. Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост – изображения, видеофайлове, текстове, материали, бази данни и други ресурси, разположени на уебсайтовете www.ged-bg.net, www.gedbg.com, printing.gedbg.com, docsolutions.gedbg.com, awpp.gedbg.com, form.gedbg.com, recycled.gedbg.com, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на ГЕД ООД или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на ГЕД ООД и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.VIII. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

8.1. ГЕД ООД полага грижи за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите, но доколкото предоставянето им е безплатно няма задължението и не гарантира, че те ще удовлетворят изискванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че ГЕД ООД не отговоря за евентуално причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползване на предоставяните Услуги вреди, освен ако са причинени от ГЕД ООД умишлено или при проявена груба небрежност. 

8.2. ГЕД ООД не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез публикуване на уебсайтовете на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани му на адреса на електронна пощенска кутия, посочен от него при регистрацията му (при въведена такава функционалност). Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на ГЕД ООД, то същото не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

8.3. ГЕД ООД не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на ГЕД ООД, проблеми, дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на ГЕД ООД. 
8.4. ГЕД ООД не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.

8.5. ГЕД ООД не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, променяне или ограничаване предоставянето на която и да било от Услугите, ограничения в размера на дисковото пространство, предоставено за ползване на Услугите, изтриването, връщането, неполучаването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотaта на съобщения, материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез уебсайтовете www.ged-bg.net, www.gedbg.com, printing.gedbg.com, docsolutions.gedbg.com, awpp.gedbg.com, form.gedbg.com, recycled.gedbg.com. 

8.6. Страните приемат, че ГЕД ООД не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на ГЕД ООД с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. 

8.7. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до уебсайтовете www.ged-bg.net, www.gedbg.com, printing.gedbg.com, docsolutions.gedbg.com, awpp.gedbg.com, form.gedbg.com, recycled.gedbg.com, които могат да възникнат независимо от положената от страна на ГЕД ООД грижа. 

8.8. ГЕД ООД не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице за ползването на Услугите, предоставяни от ГЕД ООД, независимо дали е дало или не съгласие за това.IХ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

9.1. ГЕД ООД има право да събира и използва информация относно ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, презиме, фамилия, дата на раждане, пол, населено място, както и всяка друга информация, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на Услугите на уебсайтовете www.ged-bg.net, www.gedbg.com, printing.gedbg.com, docsolutions.gedbg.com, awpp.gedbg.com, form.gedbg.com, recycled.gedbg.com. 

9.2. ГЕД ООД полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни. 

9.3. ГЕД ООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за ПОТРЕБИТЕЛЯ, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам е направил достъпна тази информация за трети лица.

9.4. ГЕД ООД събира и използва информацията по т. 9.1 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, включително за предлагане на нови услуги на потребителите, предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други цели, като ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава търговски съобщения, изпращани от ГЕД ООД. Описаните цели, за които може да се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за ГЕД ООД.

9.5. С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до ГЕД ООД на посочените адрес или e-mail за контакти. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване. 

9.6. ГЕД ООД се задължава да не редактира или разкрива никаква лична информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ или за ползването от него на Услугите и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

а/ това е предвидено в настоящите Общи условия или ПОТРЕБИТЕЛЯТ е дал изричното си съгласие при регистрацията или в по-късен момент;
б/ това е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на ГЕД ООД;
в/ информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
г/ информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на ГЕД ООД за дейности по администриране на същия и ползването на Услугите;

д/ други посочени в закона случаи.

9.7. При използване на уебсайтовете www.ged-bg.net, www.gedbg.com, printing.gedbg.com, docsolutions.gedbg.com, awpp.gedbg.com, form.gedbg.com, recycled.gedbg.com, ГЕД ООД има правото автоматично да запазва определена информация, която компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ изпраща към сървър на ГЕД ООД във връзка с активността на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Информацията се съхранява в лог-файлове на сървъри на ГЕД ООД и може да включва IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, дата и час, в който е посетена съответната страница от уебсайтовете www.ged-bg.net, www.gedbg.com, printing.gedbg.com, docsolutions.gedbg.com, awpp.gedbg.com, form.gedbg.com, recycled.gedbg.com, времето прекарано на нея и др. В допълнение, ГЕД ООД съхранява IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на ПОТРЕБИТЕЛЯ и възпроизвеждане на негови електронни изявления.

9.8. ГЕД ООД има право, но не и задължение, да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на ПОТРЕБИТЕЛЯ и дават възможност за възстановяване на информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, като го идентифицират, както и за проследяване на действията му.Х. ДРУГИ УСЛОВИЯ

10.1. Предвидените в договора и настоящите Общи условия писмени или електронни изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, факсимилно съобщение, електронна поща, натискане на виртуален бутон в уебсайтовете www.ged-bg.net, www.gedbg.com, printing.gedbg.com, docsolutions.gedbg.com, awpp.gedbg.com, form.gedbg.com, recycled.gedbg.com и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

10.2. С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. Когато ГЕД ООД е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в POP3 сървърите на ГЕД ООД. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в посочената при регистрацията му електронна пощенска кутия, разположена на сървър в рамките на съответния адресиращ кутията домейн. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е посочил електронна пощенска кутия, която към момента на изпращане на съобщението е невалидна (несъществуваща, с прекратен достъп и т.н.), то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от ГЕД ООД, дори ако не е било получено. 

10.3. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика (обичай).

10.4. Уебсайтовете www.ged-bg.net, www.gedbg.com, printing.gedbg.com, docsolutions.gedbg.com, awpp.gedbg.com, form.gedbg.com, recycled.gedbg.com се поддържат от ГЕД ООД посредством техническо оборудване, разположено на територията на Република България. ГЕД ООД не гарантира и не носи отговорност за достъпността и надлежното предоставяне на Услугите на уебсайтовете www.ged-bg.net, www.gedbg.com, printing.gedbg.com, docsolutions.gedbg.com, awpp.gedbg.com, form.gedbg.com, recycled.gedbg.com извън територията на Република България. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва Услугите, предмет на настоящите Общи условия, извън територията на Република България, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е единствено отговорен за спазване на приложимото законодателство съобразно с мястото на ползване на Услугите. 

10.5. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

10.6. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София. 

Настоящите Общи условия са приети с решение на Общото събрание на ГЕД ООД от [2016] г. и  влизат в сила от [2016] г